Program kursu AutoCAD 3D

Program kursu AutoCAD 3D bazuje na wytycznych ATC oraz wewnętrznym syllabusie.

Efekty uczenia:

1.   Uczestnik zna różnicę pomiędzy obszarami roboczymi AutoCAD 2D i 3D.
Potrafi włączyć i wyłączyć paski narzędzi, korzystać ze wstążki.
Potrafi dostosować interfejs do pracy w aplikacji.
Wykorzystuje podstawowe narzędzia do wyświetlania brył 3D.
Stosuje różne metody wprowadzania danych.
2.   Uczestnik potrafi samodzielnie przygotować rysunek do pracy.
Zna różnice pomiędzy typami modeli 3D.
Posługuje się narzędziami nawigacji.
Potrafi tworzyć bryły wykorzystując dynamiczny LUW.
Stosuje narzędzie Metauchwytu.
Zna style wizualizacji oraz potrafi korzystać z widoków wstępnie ustawionych.
3.   Uczestnik zna zasady tworzenia prostych form.
Potrafi narysować oraz poddać modyfikacjom obiekty typu: prymitywy bryłowe, siatki elementarne, polibryła, polilinia 3D, helisa. 
4.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia brył i powierzchni 3D z elementów 2D.
Zna narzędzie wyciągnięcie proste i rozumie zasady jego działania.
Stosuje profile i ścieżki.
5.   Uczestnik potrafi dokonać podstawowej edycji obiektów.
Zna podstawowe operacje przestrzeni 3D: obrót, przesunięcie, wyrównanie, lustro, szyk, skala.
Rozumie procedurę działania tych poleceń oraz korzysta z ich opcji.
6.   Uczestnik zna zasady tworzenia form złożonych.
Potrafi przeprowadzać operacje logiczne na bryłach.
Zna rodzaje oraz metody tworzenia powierzchni.
Posiada umiejętność nadawania powierzchni określonej grubości.
Potrafi przekonwertować powierzchnię lub obiekt do bryły 3D, obiekt do powierzchni.
7.   Uczestnik potrafi przeprowadzić zaawansowaną edycja obiektów.
Zna metody wyboru poszczególnych komponentów bryły złożonej.
Korzysta ze sposobu tworzenia powierzchni lub bryły 3D przez przeciągnięcie profilu wzdłuż ścieżki.
Rozumie pojęcie wyciągnięcia złożonego i zna zasady jego stosowania.
Stosuje narzędzie naciśnij i ciągnij w celu tworzenia otworów i wyciągnięć.
Posiada umiejętność tworzenia powierzchni lub bryły 3D przez przeciąganie obiektu wokół osi.
Korzysta z metod wyszukania obszarów, gdzie bryły 3D lub powierzchnie przecinają się lub nakładają.
8.   Uczestnik zna dodatkowe narzędzia edycji.
Potrafi tworzyć powłoki.
Odciska geometrię 2D na powierzchni lub bryle 3D, tworząc dodatkowe krawędzie na powierzchniach płaskich.
Stosuje przekrawanie obiektów wzdłuż płaszczyzny.
Rozumie pojęcie sprawdzania przenikania.
Potrafi utworzyć geometrię modelu szkieletowego na podstawie innych obiektów.
9.   Uczestnik potrafi tworzyć i edytować przekroje 2D lub 3D.
Posiada umiejętności edytowania płaszczyzn przekroju.
Stosuje dodawanie uskoku do przekroju.
10.   Uczestnik potrafi ustawić kamerę i miejsce docelowe do tworzenia i zapisywania perspektywicznego widoku 3D obiektów.
Potrafi zmienić właściwości kamery.
Określa parametry płaszczyzny tnącej oraz płaszczyzny docelowej.
11.   Uczestnik zna i wykorzystuje różne typy oświetlenia.
Korzysta z ustawień oświetlenia.
Definiuje kąt padania promieni słonecznych na podstawie położenia geograficznego określonego dla modelu oraz daty i godziny.
12.   Uczestnik za pomocą materiałów nadaje modelom 3D realistyczny wygląd.
Uczestnik korzysta z dostępnych bibliotek materiałów.
Nakłada materiały, kopiuje, edytuje i zapisuje w swojej bibliotece.
Rozróżnia i stosuje różne typy materiałów.
Koryguje współczynnik odbicia, przezroczystość i fakturę.
Potrafi tworzyć tekstury i modyfikować je zgodnie z potrzebami.
13.   Uczestnik potrafi wyrenderować obraz z widoków, wybranych obiektów lub przyciętej zawartości.
Ma umiejętności dopasowania ekspozycji.
Potrafi zmieniać ustawienia renderu.
Potrafi zapisać wyrenderowany obraz.
14.   Uczestnik potrafi stworzyć dokumentację końcową.
Stosuje tworzenie wielokrotnych rzutni, widoków 2D z brył 3D.
Potrafi tworzyć rysunek techniczny za pomocą rzutu płaskiego.
Posiada umiejętność importowania modelu z aplikacji zewnętrznych.
Wykorzystuje automatyczną dokumentację modelu.
15.   Uczestnik potrafi przygotować rysunek do wydruku.
Modyfikuje konfigurację wydruku.

 

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia:

1. Wprowadzenie do obszaru roboczego  AutoCAD 3D - 1 godz.
   1.1.   Panele wstążki.
   1.2.   Podstawowe narzędzia do wyświetlania brył 3D.
   1.3.   Dostosowanie interfejsu.
   1.4.   Metody wprowadzania danych.
2. Przygotowanie do pracy - 1 godz. 
   2.1.   Typy modeli 3D.
   2.2.   Narzędzia nawigacyjne.
   2.3.   Dynamiczny Lokalny Układ Współrzędnych.
   2.4.   Ograniczanie ruchu Metauchwytem.
   2.5.   Style wizualizacji.
   2.6.   Widoki wstępnie ustawione.
3. Tworzenie prostych form - 2 godz.
   3.1.   Prymitywy bryłowe.
   3.2.   Siatki elementarne.
   3.3.   Polibryła.
   3.4.   Polilinia 3D.
   3.5.   Helisa.
   3.6.   Modyfikacja obiektów.
4. Tworzenie brył i powierzchni z elementów 2D - 3 godz.
   4.1.   Wyciąganie linii oraz polilinii.
   4.2.   Profile i ścieżki.
5. Podstawowa edycja obiektów - 3 godz.
   5.1.   Obrót 3D.
   5.2.   Przesunięcie 3D.
   5.3.   Wyrównaj 3D.
   5.4.   Lustro 3D.
   5.5.   Szyk 3D.
   5.6.   Skala 3D.
6. Tworzenie obiektów złożonych - 2 godz.
   6.1.   Operacje logiczne.
   6.2.   Powierzchnie.
   6.3.   Pogrubienie.
   6.4.   Konwertowanie powierzchni do brył - 3 godz.
7. Zaawansowana edycja obiektów.
   7.1.   Edytowanie komponentów brył.
   7.2.   Przeciągnięcie.
   7.3.   Wyciągnięcie złożone.
   7.4.   Naciśnij i ciągnij.
   7.5.   Przekręć.
   7.6.   Przenikanie.
8. Dodatkowe narzędzia edycji - 2 godz.
   8.1.   Tworzenie powłoki.
   8.2.   Odciskanie krawędzi brył.
   8.3.   Przekrawanie obiektów wzdłuż płaszczyzny.
   8.4.   Sprawdzanie przenikania.
   8.5.   Konwertowanie obiektów do powierzchni.
   8.6.   Konwertowanie obiektów do brył.
   8.7.   Wyodrębnianie krawędzi.
9. Praca z przekrojami - 2 godz.
   9.1.   Płaszczyzny przekroju.
   9.2.   Dodawanie uskoku do przekroju.
   9.3.   Generowanie przekroju 2D lub 3D.
   9.4.   Praca z przekrojami.
10. Praca z kamerami - 2 godz.
   10.1. Tworzenie.
   10.2. Dodawanie.
   10.3. Dostosowywanie.
   10.4. Przycinanie widoków.
   10.5. Tworzenie płaszczyzn przycinania.
11. Światła - 2 godz.
   11.1. Określanie źródeł światła.
   11.2. Oświetlenie domyślne.
   11.3. Światło słoneczne.
   11.4. Ustawianie lokalizacji geograficznej.
   11.5. Światła zdefiniowane przez użytkownika.
   11.6. Światła punktowe.
   11.7. Reflektory.
   11.8. Światła odległe.
   11.9. Światła siatki.
12. Materiały - 2 godz.
   12.1. Używanie przeglądarki materiałów.
   12.2. Biblioteki.
   12.3. Dodawanie materiałów.
   12.4. Wyświetlanie.
   12.5. Edytor materiałów.
   12.6. Podgląd.
   12.7. Typ.
   12.8. Edytor tekstury.
   12.9. Właściwości.
13. Wizualizacja - 2 godz.
   13.1. Dopasowanie ekspozycji.
   13.2. Ustawienia renderu.
   13.3. Renderowanie widoku.
   13.4. Zapis.
14. Rysunki końcowe z brył 3D - 2 godz.
   14.1. Tworzenie wielokrotnych rzutni.
   14.2. Widoki 2D z brył 3D.
   14.3. Tworzenie rysunku technicznego za pomocą rzutu płaskiego.
   14.4. Importowanie modelu.
   14.5. Automatyczna dokumentacja modelu.
15. Przygotowanie rysunku do wydruku - 1 godz.
   15.1. Konfiguracja wydruku.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー