Program kursu AutoCAD Civil 3D

Program kursu AutoCAD Civil 3D bazuje na wytycznych ATC oraz na wewnętrznym syllabusie zgodnym z syllabusem egzaminu AutoCAD Civil 3D Professional.

Efekty uczenia:

1.    Uczestnik zna zasady licencjonowania.
Potrafi zainstalować oprogramowanie na komputerze i potrafi skonfigurować program.
2.   Uczestnik potrafi dostosować interfejs do pracy w aplikacji.
Potrafi otwierać i zamykać rysunek, utworzyć rysunek z wykorzystaniem wskazanego pliku szablonu.
Potrafi określić jednostki rysunku.
Korzysta z dostępnych w programie obszarów roboczych oraz potrafi tworzyć własne. Korzysta ze wstążki oraz dostępnych palet.
Używa dostępnych funkcji pomocy.
3.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edycji i modyfikacji punktów oraz grupy punktów, dodawania plików punktów.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować style punktów i style etykiety punktów.
Korzysta z właściwości punktów.
Potrafi tworzyć, edytowac i modyfikować zestawy kluczy opisów punktów.
4.   Uczestnik posiada umiejętność definiowania, edycji i modyfikacji różnych typów powierzchni.
Potrafi dodawać różnego rodzaju dane do definicji powierzchni.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować styl powierzchni oraz styl etykiety powierzchni.
Potrafi zastosować operacje poprawiające jakość zdefiniowanej powierzchni.
Potrafi przeprowadzać analizy powierzchni oraz dokonać obliczeń objętości zaprojektowanej powierzchni.
Potrafi przypisywać etykiety do powierzchni.
5.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia i edycji linii trasowania.
Potrafi zastosować kryteria do projektowanej linii trasowania.
Wykorzystuje właściwości linii trasowania podczas tworzenia projektu.
Potrafi wykorzystać edytor geometrii oraz edytor tabelaryczny do modyfikacji zaprojektowanej linii trasowania.
6.   Uczestnik potrafi obliczać i edytować przechyłki dla zaprojektowanego odcinka drogi.
7.   Uczestnik potrafi tworzyć profile na podstawie różnych typów danych.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować widoki profilu powierzchni.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować profil niwelety.
8.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edytowania i modyfikowania zespołów na podstawie dostępnych w programie podzespołów.
Korzysta z palety podzespołów.
9.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia i edycji korytarza.
Potrafi zdefiniować powierzchnię dla utworzonego korytarza.
Wykorzystuje właściwości korytarza oraz edytor korytarza do jego modyfikacji.
Potrafi zastosować obwiednię do powierzchni korytarza oraz dodać wzory skarp.
Potrafi tworzyć złożone korytarze.
10.   Uczestnik potrafi tworzyć linie próbkowania oraz przekroje poprzeczne na ich podstawie.
Potrafi tworzyć, edytować i modyfikować widoki przekrojów.
11.   Uczestnik potrafi wykorzystywać operacje obliczania objętości i ilości materiałów.
Potrafi tworzyć własne kryteria obliczeniowe.
Potrafi tworzyć raporty oraz zestawienia tabelaryczne obliczonych objętości i ilości materiałów.
Potrafi tworzyć wykresy transportu materiałów.
12.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia i edycji linii charakterystycznych.
Potrafi wykorzystać edytor geometrii i edytor rzędnych do modyfikacji zaprojektowanej linii charakterystycznej.
13.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edycji i modyfikacji skarpy.
Potrafi wykorzystać dostępne w programie i tworzyć własne kryterii tworzenia skarp.
Potrafi wykonać obliczenia objętości zaprojektowanej skarpy i wykorzystać narzędzia objętości do modyfikacji skarpy.
14.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edycji i modyfikacji rurociągu.
Potrafi wykorzystać dostępne w programie elementy rurociągu.
Potrafi wykorzystać właściwości rurociągu, obiektów rurowych i struktur do modyfikacji zaprojektowanego rurociągu.
Potrafi wykonać kontrolę przenikania w celu sprawdzenia poprawności projektu.
15.   Uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edycji i modyfikacji działek.
Potrafi dokonywać podziału na działki według różnych kryteriów.
Potrafi dodawać, tworzyć i modyfikować style etykiety działki.
Potrafi dokonać zmiany nazwy i numeracji działek.
16.   Uczestnik potrafi dokonać makroniwelacji terenu, wytyczyć punkty wzdłuż określonego obiektu.
Potrafi wygenerować punkty w punktach geometrii zaprojektowanego korytarza.
17.   Uczestnik potrafi tworzyć dokumentację końcową.
Potrafi wygenerować raporty końcowe dla zaprojektowanych obiektów.
Potrafi tworzyć automatyczne wydruki dla zaprojektowanych obiektów.


Podział efektów uczenia na jednostki uczenia: 

1. Wprowadzenie do środowiska AutoCAD Civil 3D - 1 godz.
2. Przygotowanie do pracy - 1 godz.
   2.1.   Ustawienia obszaru roboczego.
   2.2.   Dostosowanie obszaru roboczego. 
   2.3.   Interfejs użytkownika.
   2.4.   Ustawienia rysunku.
3. Punkty - 2 godz.
   3.1.   Tworzenie punktów.
   3.2.   Narzędzia tworzenia punktów.
   3.3.   Edycja punktów.
   3.4.   Właściwości punktów.
   3.5.   Tworzenie i edycja stylu punktów oraz stylu etykiety punktów.
   3.6.   Tworzenie zestawy kluczy opisów.
4. Powierzchnie - 3 godz.
   4.1.   Tworzenie powierzchni.
   4.2.   Właściwości powierzchni.
   4.3.   Edycja stylu powierzchni.
   4.4.   Dodawanie obwiedni do powierzchni.
   4.5.   Dodawanie linii nieciągłości do powierzchni.
   4.6.   Wygładzanie powierzchni.
   4.7.   Dodawanie obiektów do powierzchni.
   4.8.   Naciąganie obrazu rastrowego na powierzchnię.
   4.9.   Analiza zlewisk.
   4.10. Analiza spływu wody.
   4.11. Tworzenie zlewni.
   4.12. Dodawanie etykiet do powierzchni.
   4.13. Obliczanie objętości powierzchni.
5. Linie trasowania - 2 godz.
   5.1.   Tworzenie linii trasowania.
   5.2.   Narzędzia tworzenia linii trasowania
   5.3.   Właściwości linii trasowania.
   5.4.   Edycja geometrii linii trasowania.
6. Obliczanie przechyłki - 1 godz.
7. Profile - 2 godz.
   7.1.   Tworzenie profilu powierzchni.
   7.2.   Narzędzia układu profilu powierzchni.
   7.3.   Widok profilu powierzchni.
   7.4.   Tworzenie profilu niwelety.
   7.5.   Narzędzia układu profilu niwelety.
8. Zespół - 2 godz.
   8.1.   Tworzenie zespołu.
   8.2.   Palety podzespołów.
   8.3.   Właściwości zespołu.
   8.4.   Właściwości podzespołu.
9. Korytarz - 3 godz.
   9.1.   Tworzenie korytarza.
   9.2.   Właściwości korytarza.
   9.3.   Edycja korytarza.
   9.4.   Tworzenie powierzchni korytarza.
   9.5.   Dodawanie obwiedni do powierzchni korytarza.
   9.6.   Dodawanie wzorów skarp do powierzchni korytarza.
   9.7.   Tworzenie korytarza na podstawie kilku zespołów.
10. Przekroje poprzeczne - 1 godz.
   10.1. Tworzenie linii próbkowania.
   10.2. Narzędzia linii próbkowania.
   10.3. Tworzenie widoków przekrojów poprzecznych.
11. Obliczanie materiałów - 2 godz.
   11.1. Obliczanie objętości materiałów.
   11.2. Obliczanie ilości materiałów.
   11.3. Tworzenie raportów materiałów
   11.4. Tworzenie zestawień tabelarycznych materiałów.
12. Linie charakterystyczne - 2 godz.
   12.1. Tworzenie linii charakterystycznych.
   12.2. Właściwości linii charakterystycznej.
   12.3. Edycja geometrii linii charakterystycznej.
   12.4. Edycja rzędnych linii charakterystycznej.
13. Skarpy - 2 godz.
   13.1. Tworzenie skarp.
   13.2. Narzędzia tworzenia skarp.
   13.3. Kryteria tworzenia skarp.
   13.4. Obliczanie objętości skarpy.
14. Rurociągi - 2 godz.
   14.1. Tworzenie rurociągów.
   14.2. Narzędzia tworzenia sieci rurociągów.
   14.3. Lista części sieci rurociągu.
   14.4. Właściwości sieci rurociągu.
   14.5. Właściwości rury.
   14.6. Właściwości struktury.
   14.7. Kontrola przenikania.

15. Działki - 2 godz.
   15.1. Tworzenie działek.
   15.2. Narzędzia tworzenia działki.
   15.3. Właściwości działki.
   15.4. Zmiana nazwy/zmiana numeracji działek.
   15.5. Podział działek.
16. Tworzenie punktów na podstawie elementów civilowych - 1 godz.
   16.1. Makroniwelacja terenu.
   16.2. Tyczeniu punktów wzdłuż polilinii/warstwicy.
   16.3. Tyczenie punktów korytarza.
17. Dokumentacja końcowa.
   17.1. Tworzenie raportów końcowych - 1 godz.
   17.2. Tworzenie ramek widoku.
   17.3. Tworzenie arkuszy wydruku.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー