ECDL Base-program

Efekty uczenia:

•   Uczestnik zna kluczowe  założenia  w  odniesieniu  do:  technologii  informacyjnej  i komunikacyjnej (ICT), komputerów,
     urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
•    Potrafi włączyć i wyłączyć komputer

•    Posiada umiejętność efektywnej pracy z komputerem przy użyciu ikon oraz okien.
•    Posiada umiejętność dostosowywania głównych  ustawień systemu operacyjnego i używania  wbudowanych
      mechanizmów pomocy.
•    Uczestnik tworzy proste dokumenty oraz potrafi je wydrukować
•    Zna podstawowe założenia przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego
      oprogramowania.

•    Zna kluczowe złożenia sieciowe oraz systemy łączności komputerowej,
•    U c z e s t n i k  p o s i a d a  umiejętności łączenia się z siecią.
•    Uczestnik posiada informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami.
•    Uczestnik posiada wiedze na temat ochrony środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością.
•    Uczestnik zna zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci.
•    Uczestnik posiada umiejętność używania  przeglądarki   internetowej   oraz   konfiguracji   jej   ustawień,  
      zakładek i rozwiązań internetowych.

•    Uczestnik posiada umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych
      w Internecie.
•    Uczestnik zna kluczowe zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych.

•    Uczestnik zna kluczowe zasady związanych ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej.
•    Potrafi wysyłać i odbierać wiadomości oraz zarządzać nimi.
•    Posiada umiejętność organizacji i przeszukiwania poczty oraz używania kalendarzy.
•    Uczestnik posiada umiejętność pracy z dokumentami  i zapisywania ich w różnych formatach plików.
•    Posiada umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości
      i efektywności pracy.

•    Uczestnik tworzy i edytuje niewielkie dokumenty, gotowe do rozpowszechniania.
•    Potrafi zastosować różne formaty w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosuje
      dobre praktyki wyboru odpowiednich opcji formatowania.

•    Uczestnik potrafi wstawiać  do dokumentów tabele, obrazy i rysunki.
•    Uczestnik potrafi przygotować  dokument do wydruku korespondencji seryjnej.
•    Uczestnik potrafi stosować opcje ustawień strony oraz dokonuje sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego
      wydrukowaniem.

•    Uczestnik potrafi pracować  z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywać je  w różnych formatach plików.
•    Uczestnik potrafi używać dostępne opcje, takie jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy.
•    Uczestnik potrafi wprowadzać dane do komórek oraz posługuje się dobrymi praktykami przy tworzeniu list.
•    Uczestnik posiada umiejętność  zaznaczania, sortowania oraz kopiowania, przesuwania i usuwania danych.
•    Uczestnik potrafi edytować wiersze i kolumny arkusza.
•    Uczestnik potrafi kopiować, przesuwać, usuwać i zmieniać  nazwy arkuszy.
•    Uczestnik posiada umiejętność tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji
      dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.

•    Uczestnik posługuje się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł
•    Uczestnik posiada umiejętność  rozpoznawania błędnych wartości w regułach.
•    Uczestnik potrafi  formatować liczby i wartości tekstowe w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy).
•    Uczestnik posiada umiejętność wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
•    Uczestnik potrafi prawidłowo ustawić stronę skoroszytu oraz sprawdzić i poprawić jej zawartość przed wydrukowaniem.

Podział efektów uczenia na jednostki uczenia:

B1 - Podstawy pracy z komputerem: 10 godz.

     •    Komputery i sprzęt
          -    ICT
          -    Sprzęt
          -    Oprogramowanie i licencjonowanie
          -    Uruchamianie, zamykanie
     •    Pulpit, ikony, ustawienia
          -    Pulpit i ikony
          -    Korzystanie z okien
          -    Narzędzia i ustawienia
     •    Efekty pracy:
          -    Praca z tekstem
          -    Drukowanie
     •    Zarządzanie plikami
          -    Pliki i foldery
          -    Organizacja plików i folderów
          -    Przechowywanie i kompresja
     •    Sieci
          -    Pojęcia związane z siecią
          -    Dostęp do sieci
     •    Bezpieczeństwo i higiena
          -    Ochrona danych i urządzeń
          -    Złośliwe oprogramowanie
          -    Zdrowie i ochrona środowiska
     •    Programowanie
          -    Sterowanie działaniem oprogramowania
          -    Publikacja treści w Internecie


B2 - Podstawy pracy w sieci: 10 godz.

     •    Podstawy przeglądania Internetu
          -    Podstawowe pojęcia
          -    Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
     •    Przeglądanie Internetu
          -    Korzystanie z przeglądarek
          -    Narzędzia i ustawienia
          -    Zakładki
          -    Drukowanie z Internetu
     •    Informacje uzyskane z Internetu
          -    Wyszukiwanie
          -    Krytyczna ocena treści
          -    Prawo autorskie, ochrona danych
     •    Pojęcia związane z komunikacją
          -    Komunikacja online
          -    Narzędzia komunikacyjne
          -    Poczta elektroniczna - podstawowe pojęcia
          -    Portale społecznościowe
     •    Korzystanie z poczty elektronicznej
          -    Wysyłanie poczty
          -    Odbieranie poczty
          -    Narzędzia i ustawienia
          -    Organizacja poczty
          -    Używanie kalendarza


B3 - Przetwarzanie tekstów: 20 godz.

     •    Paca z aplikacją
          -    Praca z dokumentami
          -    Zwiększenie wydajności pracy
     •    Tworzenie dokumentu
          -    Wprowadzanie teksu
          -    Zaznaczanie, edycja tekstu
     •    Formatowanie
          -    Tekst
          -    Akapity
          -    Style
     •    Obiekty
          -    Tworzenie tabel
          -    Formatowanie tabeli
          -    Obiekty graficzne
     •    Korespondencja seryjna
          -    Przygotowanie korespondencji seryjnej
          -    Wydruk korespondencji seryjnej
     •    Przygotowanie wydruków
          -    Ustawienia

B4 - Arkusze kalkulacyjne: 20 godz.

     •    Użycie aplikacji
          -    Praca z arkuszami kalkulacyjnymi
          -    Udoskonalanie jakości i wydajności pracy
     •    Tworzenie dokumentu
          -    Wprowadzanie, zaznaczanie danych
          -    Edycja, sortowanie
          -    Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie
     •    Zarządzanie arkuszami
          -    Wiersze i kolumny
          -    Arkusze
     •    Reguły i funkcje
          -    Reguły arytmetyczne
          -    Funkcje
     •    Formatowanie
          -    Liczby/Daty
          -    Zawartości komórek
          -    Formatowanie tabeli
     •    Wykresy
          -    Tworzenie wykresów
          -    Edycja wykresów
     •    Formatowanie arkusza
          -    Ustawienia
          -    Sprawdzanie  

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー