Procedura postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności

Niniejsza procedura ustala zasady postepowania w firmie Biś Computers, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Smoleńsk 25 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności wynikających z:

1. Nieobecności osoby prowadzącej szkolenie.

    

a.

   Osoba prowadząca szkolenie jest zoobowiązana do poinformowania koordynatora organizacyjnego o swojej nieobecności.
 

b.

  Koordynator organizacyjny poszukuje osoby na zastępstwo za prowadzącego.
 

c.

  Jeżeli nie istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa, a jednocześnie odbywa się szkolenie dla innej grupy z tego samego zakresu tematycznego, to (jeśli jest to możliwe i wszyscy Uczestnicy obu grup wyrażą na to zgodę) następuje połączenie obu grup.
 

d.

  Jeżeli nie ma możliwości połączenia grup, to koordynator organizacyjny informuje uczestników mailowo, telefonicznie lub osobiście o odwołaniu zajęć z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.
 

e.

  W przypadku odwołania szkolenia zostaje wyznaczony nowy termin.

2. Niedostępności miejsca realizacji szkolenia.

    

a.

   Wyznaczona zostaje inna sala szkoleniowa. Każdy uczestnik zostaje poinformowany o zmianie telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 

b.

  W przypadku braku zastępczej sali, szkolenie zostaje odwołane. Koordynator organizacyjny informuje uczestników o zaistniałej sytuacji telefonicznie, mailowo lub osobiście z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.
 

c.

  W przypadku odwołania szkolenia zostaje wyznaczony nowy termin.

3. Konfliktu pomiędzy uczestnikami, który doprowadził do otwartego sporu i opuszczenia sali szkoleniowej przez część uczestników.

    

a.

   Prowadzący szkolenie sporządza pisemny raport z dokładnym opisem zdarzenia, który przekazuje koordynatorowi organizacyjnemu.
 

b.

  Jeżeli grupa uczestników opisana w raporcie straci znaczącą część zajęć, może na podstawie pisemnej prośby domagać się dokończenia zajęć w innym terminie, o ile powód ich przerwania jest podstawny i uzasadniony.
 

c.

  Koordynator organizacyjny ustala termin i miejsce przeprowadzenia przerawanych zajęć programowych po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą i prowadzącym.

4. Przeprowadzenie szkolenia w warunkach, które były rażąco niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami.

W przypadku gdy zleceniobiorca organizujący szkolenie dla firmy Biś Computers nie spełni ustalonych z koordynatorem organizacyjnym warunków związanych z przygotowaniem sali szkoleniowej:

    

a.

   Zostanie wezwany do natychmiastowego wyznaczenia nowej sali szkoleniowej spełniającej ustalone wymogi.
 

b.

  W przypadku nie spełnienia ustalonych wymogów firma Biś Computers będzie zmuszona do zerwania zawartej umowy i nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niespełnienie warunków umowy.

5. Nieszczęśliwego wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczestnika szkolenia.

    

a.

   W przypadku nieszczęśliwego wypadku prowadzący natychmiast wzywa pogotowie oraz informuje o zaistniałej sytuacji koordynatora organizacyjnego lub innego pracownika firmy zaangażowanego w realizację szkolenia.
 

b.

  Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 

c.

  Każdy z pracowników kadry szkolącej posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー