Regulamin szkolenia

 § 1

Postanowienia ogólne

Regulamin szkolenia określa wszystkie zasady przeprowadzania szkoleń obowiązujące w firmie Biś Computers, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Smoleńsk 25.

1. Określenia zastosowane w niniejszym regulaminie:

     

a.

  „Szkolący” – oznacza firmę Biś Computers z siedzibą w Krakowie przy ul. Smoleńsk 25.
 

b.

  „Uczestnik szkolenia” – oznacza osobę, która przystąpiła do szkolenia w firmie Biś Computers na podstawie zgłoszenia i zaakceptowała zasady obowiązujące w niniejszym regulaminie.
 

c.

  „Szkolenie” – oznacza kurs lub warsztaty prowadzone zgodnie z opracowanymi programami oraz cennikiem zamieszczonymi na stronie internetowej www.bis.krakow.pl.
 

d.

  „Konsultacje” – oznaczają indywidualne spotkania szkolące dostoswane do potrzeb osób zainteresowanych zgodnie z cennikiem zamieszonym na stronie internetowej www.bis.krakow.pl.
 

e.

  „Cennik” – wykaz opłat za szkolenia organizowane w siedzibie firmy Biś Computers, zamieszczony na stronie internetowej www.bis.krakow.pl.

2. Szkolenia prowadzone przez firmę Biś Computers: 

     a. „Autodesk AutoCAD 2D”
     b. „Autodesk AutoCAD 3D”
     c. „Autodesk AutoCAD Civil 3D”
     d. „Autodesk Revit Architecture”
     e. „Autodesk 3ds Max”
     f. „Adobe Photoshop”
     g. „CorelDRAW”
     h. „Corel PHOTO-PAINT”
     i. „Corel PaintShop Pro”
     j. „ECDL Base (Start)”
     k. „ECDL Standard (Core)”
     l. „ECDL Advanced” 
     m. „ECDL WebEditing (WebStarter)”
     n. „ECDL e-Citizen”

3. Szkolenia organizowane są w systemach blokowych: 

     a. Szkolenie popołudniowe po 5 godzin lekcyjnych z jedną przerwą, trzy spotkania w tygodniu.
     b. Szkolenie przedpołudniowe po 6 godzin lekcyjnych z dwoma przerwami, pięć spotkań w tygodniu.
     c. Szkolenia weekendowe dla grup zorganizowanych, po 6 godzin lekcyjnych z dwoma przerwami.

§ 2

Uczestnictwo w szkoleniu

1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

     

a.

  Aby przystąpić do szkolenia należy dokonać zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub drogą mailową.
 

b.

  Do szkolenia kwalifikowane są osoby, które spełniły wszystkie wymogi formalne związane z danym szkoleniem i dostarczyły wymagane dokumenty.
 

c.

  Przed przystąpieniem do szkolenia Uczestnik szkolenia wypełnia i składa w siedzibie firmy Biś Computers formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bis.krakow.pl.
 

d.

  Uczestnik szkolenia ma obowiązek uregulowania całkowitej należność za szkolenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, chyba że zostaną ustalone inne warunki płatności indywidualne dla Uczestnika szkolenia. Brak uregulowania płatności za szkolenie w wyznaczonym terminie jest traktowany jak rezygnacja ze szkolenia i jest jednoznaczny ze skreśleniem z listy Uczestników szkolenia.
 

e.

  Przyjmowanie uczestników na dany termin szkolenia, spełniających warunki uczestnictwa w szkoleniu, odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
 

f.

  Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia lub do wyczerpania limitu miejsc na szkolenie.
 

g.

  Szkolący dopuszcza możliwość dopasowania szkolenia do potrzeb grupy po wcześniejszym ustaleniu zakresu szkolenia.
 

h.

  Szkolący nie zwraca kosztów wynikających z nieobecności Uczestnika szkolenia na zajęciach.


§ 3

Prawa i obowiązki Szkolącego

1.

 

Szkolący zobowiązuje się do przeprowadzania szkolenia zgodnie z ustalonymi terminami, wszelkie zmiany w harmonogramie szkolenia będą konsultowane z Uczestnikami szkolenia. W przypadkach losowych Szkolący dopuszcza możliwość zmiany trenera lub zmiany terminów szkolenia po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników szkolenia.

    

a.

  Szkolący zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opracowanym programem szkolenia udostępnionym na stronie www.bis.krakow.pl.
 

b.

  Szkolenia są przeprowadzane przez autoryzowanych trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania zajęć.
 

c.

  Szkolący zobowiązuje się do udostępnienia materiałów szkoleniowych w trakcie szkolenia.
 

d.

  Po zakończeniu szkolenia Szkolący wydaje Uczestnikom szkolenia certyfikaty ukończenia szkolenia.
 

e.

  Szkolący dopuszcza możliwość wykluczenia z grupy Uczestnika, którego umiejętności znacznie wpływają na czas realizacji szkolenia. W takim przypadku Szkolący może zaproponować inną grupę lub indywidualne konsultacje.
 

f.

  Szkolący dopuszcza możliwość wykluczenia z grupy Uczestnika, który narusza § 4 punkt 5 bez zwrotu kosztów szkolenia.
 

g.

  Szkolący dopuszcza możliwość odwołania szkolenia lub zmiany terminów w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych szkoleniem najpóźniej na dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.


§ 4

Prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia

1.

 

Uczestnik szkolenia ma prawo do otrzymania usługi szkolenia z należytą starannością, wszelkie zmiany w harmonogramie szkolenia będą wcześniej konsultowane z Uczestnikami szkolenia oraz do uzyskania wcześniejszej informacji o wszelkich zmianach w organizacji szkolenia.

2.

 

Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego formularza szkoleniowego najpóźniej w dniu szkolenia.

3.

 

Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki za szkolenie w wysokości 20% kosztów całkowitego szkolenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie podlega zwrotowi.

4.

 

W trakcie szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków, i napojów na salach szkoleniowych.

5.

 

W trakcie szkolenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

6.

 

Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

7.

 

Uczestnik szkolenia ma możliwość do nadrobienia zaległości wynikającej z uzasadnionej i wcześniej zgłoszonej nieobecności. Forma i termin nadrobienia zaległości każdorazowo ustalana jest z koordynatorem organizacyjnym lub trenerem.

8.

 

W przepadkach uzasadnionych Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji, o której mowa w § 6 niniejszego regulaminu.


§ 5

Opłaty

1. Aktualny cennik opłat za szkolenie znajduje się na stronie www.bis.krakow.pl.


§ 6

Reklamacja

1.

 

Szkolący dopuszcza możliwość składania reklamacji szkolenia przez Uczestnika szkolenia. Procedura reklamacyjna znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.


§ 7

Postanowienia końcowe

1.

 

Szkolący zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

2.

 

W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 1997 r. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) Szkolący nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Uczestników szkolenia innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem szkolenia a Szkolącym oraz do wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Reklamacja szkolenia

Baner Autodesk

Autodesk logo

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー